Breaking News

ขอแนะนำ 4 ขั้นตอน ง่ายๆ…สู่งานราชการ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากก้าวเข้าสู่…งานราชการ เราขอแนะนำ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สู่งานราชการ  คือ ติดตาม ตรวจสอบ  ต้องรู้ และเตรียมตัว


1. เริ่มจากการ ติดตามข่าวการเปิดสอบราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานต่างๆเมื่อประกาศรับสมัครแล้วจะมีเวลาให้ทำการสมัครเพียง 1- 2 สัปดาห์เท่านั่น


2. ตรวจสอบ ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการ และขั้นตอนในการสมัคร ว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานนั่นๆประกาศรับสมัครหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ใช้สมัคร รวมถึงการต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนหรือไม่ โดยในหลายๆหน่วยงานผู้สมัครก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ดังกล่าวมาก่อนเสมอไป  เมื่อทำการสมัครสอบแล้วผู้สมัครต้องติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ โดยหน่วยงานต่างๆมักจะประกาศภายใน 1- 2 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัคร


3. ต้องรู้ ผู้สมัครต้องรู้ถึงหลักสูตรวิธีการและขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปกติแล้วเกณฑ์ในการตัดสิน ผู้สมัครสอบต้องทำคะแนนในการสอบข้อเขียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีการสิทธิไปสอบสัมภาษณ์ต่อไป


4. เตรียมตัว การเตรียมตัวสอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่าเราจะได้ผ่านเข้าไปทำงานในหน่วยงานนั่นๆหรือไม่ โดยเราควรที่จะศึกษาว่าในแต่ละวิชาที่ใช้สอบนั้นเรามีความรู้ความถนัดมากน้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผนในการเตรียมตัวสอบได้อย่างถูกวิธี และเมื่อถึงวันสอบผู้สมัครควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1-2ชั่วโมงและต้องปฏิบัติตามระเบียบในการสอบอย่างเคร่งครัด


เห็นไหมคะ…แค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะไม่พลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้งานราชการค่ะ ” ก้าวเดินไปด้วยกัน สานฝันคนสอบราชการ ”หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการอัปเดตทุกวัน คลิก…ที่นี่