Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : กรมชลประทาน

เตรียมสอบ : กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ ?

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีวิธีการอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องทำการสอบด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่

1.สอบข้อเขียน 200 คะแนน (บางตำแหน่งต้องสอบปฏิบัติ)

2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ถาม : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนแต่ละตำแหน่งมีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน มีดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

4. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

10. ตำแหน่ง นายช่างภาพ

11. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

12. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

13. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

14. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

15. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

16. ตำแหน่ง นิติกร

17. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

18. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

19. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

20. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ถาม : การสอบสัมภาษณ์ มีวิธีอย่างไรบ้างคะ ?

ตอบ : สอบสัมภาษณ์มีวิธีในการพิจารณา ดังนี้

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 21 มกราคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมพัฒนาที่ดิน

รับสมัครวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562