Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 35 ตำแหน่ง จำนวน 72 อัตรา แบ่งดังนี้

สายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 24 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-เงินเดือน 19,500 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

-เงินเดือน 19,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ครุศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-เงินเดือน 19,500 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า

-เงินเดือน 19,500 บาท

6. ตำแหน่ง บรรณารักษ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี  บรรณรักษ์ศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือนิเทศศาสตร์

-เงินเดือน 19,500 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-เงินเดือน 19,500 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

-เงินเดือน 19,500 บาท

9. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาการเงิน

-เงินเดือน 19,500 บาท

10. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตฯลฯ

-เงินเดือน 19,500 บาท

11. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฯลฯ

-เงินเดือน 19,500 บาท

12. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-เงินเดือน 19,500 บาท

13. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.โทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา

-เงินเดือน 22,750 บาท

14. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.โททางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-เงินเดือน 22,750 บาท

15. ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

-เงินเดือน 19,500 บาท

16. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

-เงินเดือน 19,500 บาท

17. ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ

-เงินเดือน 19,500 บาท

18. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือ สาขาช่างไฟฟ้า

-เงินเดือน 14,950 บาท

19. ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

-เงินเดือน 19,500 บาท

20. ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 19,500 บาท

21. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

-วุฒิ โท สาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

-เงินเดือน 22,750 บาท

22. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางด้านโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

-เงินเดือน 19,500 บาท

23. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทางด้านบัญชี

-เงินเดือน 19,500 บาท

24. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 19,500 บาท

สายวิชาการ(อาจารย์) 11 ตำแหน่ง จำนวน 48 อัตรา

1.อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 อัตรา

2.อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 อัตรา

3.อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 อัตรา

4.อาจารย์ คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน 2 อัตรา

5.อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 อัตรา

6.อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 อัตรา

7.อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 อัตรา

8.อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 อัตรา

9.อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 4 อัตรา

10.อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

11.อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน สายวิชาการ(อาจารย์)

-วุฒิ ป.โท เงินเดือน 26,250 บาท

-วุฒิ ป.โท (5 ปี) เงินเดือน 27,770 บาท

-วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 31,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะสอบวันที่ 18 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563