Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ครั้งที่ 1

รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ครั้งที่ 1

รวมตำแหน่งงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,554 อัตรา ดังนี้

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 36 อัตรา วันนี้ – 4 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา วันนี้ – 6 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา วันนี้ – 10 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา วันนี้ – 4 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา วันนี้ – 3 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา วันนี้  – 13 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 4 อัตรา วันนี้ – 18 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา วันนี้ – 2 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 119 อัตรา วันนี้ – 9 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา วันนี้ – 6 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา วันนี้ – 19 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา วันนี้ – 17 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ 973 อัตรา วันที่ 4 – 18 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 111 อัตรา วันที่ 5 – 26 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 59 อัตรา วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 72 อัตรา วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 1 อัตรา วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 9 อัตรา วันที่  9 – 24 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563