Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : อัตราเงินเดือน จะได้รับเท่าไรคะ ? 

ตอบ : อัตราเงินเดือน ดังนี้

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง และปฏิบัติงานที่ไหนคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 16 ตำแหน่ง จำนวน 88 อัตราและอัตราสำรอง แบ่งออกดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 21 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี) จำนวน 21 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา) จำนวน 11 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)  จำนวน 5 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี ระนอง  พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 19 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 5 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด)  จำนวน 2 อัตรา 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) จำนวน 1 อัตรา 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) จำนวน 1 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน)จำนวน 1 อัตรา 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก) จำนวน 1 อัตรา 

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ทางเว็ปไซต์ https://pwa.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครสอบ คลิก…ที่นี่

ส มั ค ร ส อ บ /ห า ง า น วุ ฒิ ป. เอก /ห า ง า น วุ ฒิ ป. โท /ห า ง า น วุ ฒิ ป. ตรี /ห า ง า น วุ ฒิ ป ว ส. /ห า ง า น วุ ฒิ ป ว ช. /ห า ง า น วุ ฒิ ม. 6 /ห า ง า น วุ ฒิ ม. 3 /ง า น ร า ช ก า ร  /ข้ าร า ช ก า ร /ตำ ร ว จ /ท ห า ร /พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร /ลู ก จ้ า ง /พ นั ก ง า น จ้ า ง เ ห ม า  /พ นั ก ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ /เ ต รี ย ม ส อ บ /แ น ว ข้ อ ส อ บ /วิ ช า ที่ ใ ช้ ส อ บ

Check Also

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ

รับสมัครวันนี้ – 29 พฤษภาคม 2563