Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กทม. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กทม. รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 49 ตำแหน่ง จำนวน 958 อัตรา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-วุฒิ ปวช. (เงินเดือน 9,400 บาท)

-วุฒิ ปวท. (เงินเดือน 10,840 บาท)

-วุฒิ ปวส. (เงินเดือน 11,500 บาท)

 มี 26 ตำแหน่ง 743 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 9 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 35 อัตรา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 130 อัตรา

4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4 อัตรา

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 11 อัตรา

6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 170 อัตรา

7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา

8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 43 อัตรา

9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) 1 อัตรา

11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 1 อัตรา

12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา

13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 52 อัตรา

14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 5 อัตรา

15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 4 อัตรา

16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 6 อัตรา

17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 33 อัตรา

18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา

19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 4 อัตรา

20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 78 อัตรา

21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 56 อัตรา

22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 10 อัตรา

24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา

25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 25 อัตรา (เงินเพิ่ม 5,000 บาท/เดือน)

26. โภชนาการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

-วุฒิ ป.ตรี (เงินเดือน 15,000 บาท)

-วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี (เงินเดือน15,800 บาท)

มี 23 ตำแหน่ง 215 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 12 อัตรา

2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 25 อัตรา(เงินเพิ่ม 5,000 บาท/เดือน)

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา

5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 7 อัตรา

6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 6 อัตรา

7. นักโภชนาการปฏิบัติการ 3 อัตรา

8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 อัตรา

10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 23 อัตรา

12. มัณฑนากรปฏิบัติการ 2 อัตรา

13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 อัตรา

14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 19 อัตรา

15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 2 อัตรา

16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6 อัตรา

17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ 4 อัตรา

18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 2 อัตรา

19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) 10 อัตรา

20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 8 อัตรา

21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 4 อัตรา

22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 45 อัตรา

23. สถาปนิกปฏิบัติการ 11 อัตรา

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ทางเว็ปไซต์ https://ksb.bangkok.go.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563