Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ครั้งที่ 2

รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ครั้งที่ 2

หางานราชการ รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 70 อัตรา วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 58 อัตรา วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 40 อัตรา วันนี้ – 10 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา วันนี้ – 9 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ 18 อัตรา วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 7 อัตรา วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา วันนี้ – 30 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา วันนี้ –  3 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 อัตรา วันนี้ – 27 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 27 อัตรา วันนี้ – 27 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา วันนี้ – 2 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วันนี้ – 27 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15 อัตรา วันนี้ –  3 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล 9 อัตรา วันนี้ – 24 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 59 อัตรา วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

 กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 111 อัตรา วันนี้ – 26 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563