Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 22 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา

วุฒิ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา

วุฒิ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9 อัตรา

วุฒิ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา

วุฒิ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เงินเดือน 11,280 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี

เงินเดือน 11,280 บาท

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

เงินเดือน 11,280 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา

มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 

เงินเดือน 11,280 บาท

11. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน 11,280 บาท

12. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 11,280 บาท

13. ตำแหน่ง ช่างศิลป์ 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

เงินเดือน 11,280 บาท

14. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

เงินเดือน 11,280 บาท

15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เงินเดือน 13,800 บาท

16. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน 13,800 บาท

17. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

18. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

19. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

20. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

21. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เงินเดือน 18,000 บาท

22. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีดังนี้ (คลิก…ที่นี่)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศทางเว็ปไซต์ https://forest.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563