Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : กรมป่าไม้

เตรียมสอบ : กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ ?

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีวิธีการอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องทำการสอบด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่

1.สอบข้อเขียน 100 คะแนน

2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่งมีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีทั้งหมด 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

10. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า

11. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์

12. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

13. ตำแหน่ง ช่างศิลป์

14. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ

15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

16. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

17. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

18. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

19. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้

20. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

21. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

22. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศทางเว็ปไซต์ https://forest.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมพัฒนาที่ดิน

รับสมัครวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562